általános szerződési feltételek

I. Bevezető rendelkezések


Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak az Dental Angels Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 01-09-320109, adószáma: 26249913-2-41, székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. I. emelet 7., a továbbiakban: Szolgáltató) által a fogászati és plasztikai sebészeti egészségügyi szolgáltatásai (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás(ok) )igénybevételére vonatkozóan tett és a páciensek által elfogadott ajánlatokra, az általa a páciensek részére teljesített egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a páciens között a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira (személyi és tárgyi hatály).


A Szolgáltató által nyújtott és a páciensek által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás(ok), valamint az ehhez szükséges anyagok/eszközök megrendelésének és igénybe vételének a feltételeit az egyedi „Szolgáltatási szerződés” (a továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) és 1. számú melléklete, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései tartalmazza.


A Szolgáltatási szerződés, a jelen ÁSZF, a Páciens karton, az anamnézis lap és a Kezelési terv együttesen tartalmazzák a Szolgáltató és a Megrendelő/Páciens szerződéses megállapodásait.


A Szolgáltató és a Megrendelő a Szolgáltatási szerződést határozatott, a páciens megrendelésétől az általa kiválasztott egészségügyi szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítéséig terjedő időre kötik meg egymással, amely időtartam alatt a megrendelt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére – beleértve az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelését és teljesítését – a mindenkor érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései irányadók a Szolgáltatási szerződésben foglalt eltérésekkel. A Felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szűnik meg, illetőleg szüntethető meg a felek által. A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az írásbeli Szolgáltatási szerződés aláírására nem kerül sor.


Amennyiben a Megrendelő egy már megrendelt és a Szolgáltató által teljesített egészségügyi szolgáltatást követően, vagy annak időtartalma alatt újabb egészségügyi szolgáltatást rendel meg a Szolgáltatótól, úgy újabb megrendelés és újabb szolgáltatási szerződés megkötése szükséges. A szolgáltatási szerződés ismételt aláírásának hiányában is érvényes megrendelésnek minősül a Páciens részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére. Ennek megfelelően a Páciens részéről megrendelésnek minősül többek között:


- Telefonon vagy írásban/e-mail útján időpont foglalása meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan,


- Orvosi vizsgálatot követően az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele,


- Orvosi vizsgálatot követően, időben később nyújtandó egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése a Szolgáltató részére.


A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Szolgáltató a ÁSZF esetleges módosítása esetén mind a honlapján, mind a rendelő előterében hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű ÁSZF-t. Az ÁSZF módosítása nem hat ki az azt megelőzően megkötött Szolgáltatási szerződésre. A módosított rendelkezések valamennyi Megrendelőre, illetőleg az általuk adott valamennyi jövőbeni megrendelésre, illetőleg részükre tejesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak, feltéve, hogy a Megrendelő az ÁSZF legutolsó módosításától számított 15 napon belül nem tájékoztatja írásban a Szolgáltatót arról, hogy a módosított rendelkezéseket nem fogadja el. A Megrendelő köteles minden egyes újabb megrendelés megadását, illetőleg egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodni az akkor hatályos ÁSZF rendelkezéseiről, ide értve az esetlegesen módosult rendelkezéseket is.


A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed. A Szolgáltató felelősségbiztosításának adatai:


- Biztosító: Groupama Biztosító Zrt.


- Kötvényszám: 903/877119388


II. Fogalom meghatározások


1. Szolgáltató: Dental Angels Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. 1. em. 7., cégjegyzékszáma: 01-09-320109, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 26249913-2-41, tevékenységi engedélyének száma: BP-02/NE0/08497-3/2018.)


2. Dental Angels Budapest Fogászati Centrum: a Szolgáltató által működtetett magánrendelő, amely fogászati és plasztikai sebészeti járóbeteg szakrendelés keretein a III.1 pontban felsorolt egészségügyi szolgáltatást nyújt a hozzá forduló ügyfelei részére (a továbbiakban: Dental Angels).


3. Megrendelő/Páciens/Ügyfél: a Szolgáltatási szerződésben és/vagy az anamnézis lapon megnevezett, illetve írásbeli szerződés hiányában is az egészségügyi szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.


4. Anamnézis lap: az a dokumentum, melynek kitöltésével a Megrendelő a Szolgáltatási szerződés megkötésekor az egészségi állapotáról a fogászati, orvosi ellátások megválasztásához, azok megfelelő és eredményes elvégzéséhez szükséges adatokat, információkat ad a Szolgáltató részére és ezek valódiságát aláírásával igazolja.


5. Számla: az a dokumentum, melyet a Páciens a konzultáció vagy kezelés végén kézhez kap, tartalmazza a kezelés tételeit és azok összegeit.


6. Fél vagy Felek: a Szolgáltató és a Megrendelő/Páciens/Ügyfél.


III. Az egészségügyi szolgáltatás


1. A szolgáltatás tartalma


Szolgáltató - díjazás ellenében - az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére:


a) fogászati és plasztikai sebészeti konzultáció, állapotfelmérés, árajánlat és kezelési terv készítése;

b) fogászati intraorális és panoráma röntgenfelvétel készítése;

c) konzerváló fogászati beavatkozások;

d) fogmegtartó kezelések;

e) fogpótlások készítése;

f) fogbeültetés;

g) fogászati esztétikai beavatkozások;

h) parodontológiai kezelések;

i) fogszabályozás;

j) állkapocs-ízületi terápiák;

k) fogászati higiéniai kezelések;

l) műtéti beavatkozás nélküli, arccal kapcsolatos plasztikai sebészeti kezelések;


A Megrendelő megrendelése nem jelenti automatikusan valamennyi, jelen pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatás nyújtását. A Megrendelő által megrendelt, és a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások pontos körét a Kezelési terv, valamint a felek között létrejött Szolgáltatási szerződés tartalmazza és határozza meg.


Az egyes igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját a Szolgáltató mindenkori árjegyzéke határozza meg, amelynek főbb elemei tájékoztató jelleggel a Szolgáltató honlapján, teljességében a Dental Angels rendelőjében tekinthető meg, illetőleg a Megrendelő ez irányú külön kérése alapján a vonatkozó tételei a Szolgáltató által e-mailben elküldhetőek.


A díjtáblázatban megjelölt egészségügyi szolgáltatások közül bizonyos szolgáltatások önmagukban, a Megrendelő egyedi igénye alapján nem, csak orvosi rendelvényre, és más szolgáltatásokkal együtt vehetőek csak igénybe.


A Szolgáltató a szolgáltatásait a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállalói és személyes közreműködői (alvállalkozói) igénybevételével nyújtja azzal, hogy szolgáltatása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti.


A Szolgáltatási szerződés aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez a Szolgáltató személyes közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan tartalommal a Megrendelő részére, amely a Szolgáltató döntésétől függően történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett - áron (közvetített szolgáltatás).


2. A szolgáltatások árazása


A Szolgáltató által üzemeltetett Dental Angels Budapest Fogászati Centrum egészségügyi szolgáltatásait mind magyar, mind külföldi állampolgárok, illetve bel- és külföldi tartózkodási hellyel rendelkező személyek igénybe vehetik. A részükre nyújtott szolgáltatások azonban az eltérő kommunikációs és adminisztratív feladatokra, valamint az eltérő állampolgársággal, tartózkodási hellyel összefüggő, eltérő jogszabályi követelményekre figyelemmel eltérhetnek egymástól, mind a szolgáltatás tartalmát, mind pedig a szolgáltatás díját illetően. A külföldről érkező Megrendelők rövid itt tartózkodása miatt szükséges, különösen gyors és komplex kezelés, az esetlegesen részben külföldön végzett állapotfelmérés, idegen nyelvű dokumentáció (számlák, egészségügyi iratok) kiállítása, az utazással és időpont foglalással kapcsolatos ügyintézés, az idegen nyelven nyújtott szolgáltatások, a telefonos konzultációk, külföldi biztosítókkal történő kapcsolattartás, egyedi visszatérítési igények lebonyolítása, jótállási igények külföldön történő érvényesítésének koordinálása, a folyamatos idegen nyelvű kapcsolattartás és a kiemelkedően hatékony kezelési környezet kialakítása miatt a Szolgáltató részükre a szolgáltatások teljes árát alkalmazza. Egyúttal a belföldi Megrendelők részére a szolgáltatások egyszerűbb ügyintézésére tekintettel a Szolgáltató – az átutalásos fizetések kivételével – kedvezményes árlistát alkalmaz. A teljes, illetve a kedvezményes ár alkalmazása a Szolgáltató kizárólagos, egyoldalú döntési joga.


Amennyiben a Megrendelő nem ért magyarul, a Szolgáltató a lehetőségekhez képest angol, német és francia nyelven biztosíthat tolmácsot a Megrendelő költségére. Ezektől eltérő nyelvhasználat esetén a Megrendelő köteles saját költségén tolmácsot állítani és a tolmács közreműködése miatt megnövekedett rendelési időráfordítás ellenértékét is megfizetni.


A magyarul nem értő Megrendelő részére a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást abban az esetben nyújtja, ha a Megrendelő írásban nyilatkozik arról, hogy a tolmácsnak az állított személyt teljes körűen elfogadja és ezzel kapcsolatban a Szolgáltatót minden felelősség alól mentesíti. A Megrendelő köteles arról is gondoskodni, hogy a tolmács betartsa a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szolgáltatási szerződésben foglaltakat. A szolgáltatás nyújtásának további feltétele, hogy a Megrendelő felmentést adjon a Szolgáltató részére az orvosi titoktartás alól a tolmács vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy a tolmácsnak szükségszerűen jelen kell lennie egyes szolgáltatások nyújtása és a betegtájékoztatás során. Az egyes szolgáltatások, kezelések, beavatkozások során jelen lévő tolmács - mivel személye változhat az egyes kezelések között – köteles a személyi adatait a Szolgáltató részéről eljáró személy részére megadni, személyazonosságát igazolni, és az adott kezelésről, beavatkozásról, vagy konzultációról készült orvosi dokumentációt - amelynek tartalmát a Páciens részére fordítja - fordítói minőségének a feltüntetése mellett a Pácienssel együtt aláírni.


Amennyiben a Megrendelő nem beszél magyarul és saját tolmácsot sem állít, a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem vállalja.


A jelen pontban szabályozott feltételek fennállása esetén a Megrendelő a szükséges nyilatkozatait a szolgáltatási szerződésben köteles megtenni.


3. Az ellátás folyamata


A szolgáltatás igénybevételének helye:


1015 Budapest, Hattyú utca 16. 1. emelet 7.


A Szolgáltató nyitva tartása:


Hétfőtől péntekig 8:00-tól 20:00 óráig


A Szolgáltató elérhetőségei:


telefon: (+36-1)445-0004, (+36-30)291-7500


e-mail: [email protected]


honlap: www.dentalangels.hu


3.1.


Időpont-egyeztetés kizárólag nyitvatartási időben lehetséges, személyesen, telefonon, vagy írásban. Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé.


3.2.


A Megrendelőnek az ellátásra esetenként, előzetesen telefonon, személyesen, vagy írásban be kell jelentkeznie. Bejelentkezéskor meg kell adnia nevét, címét, születési dátumát, e-mail címét és telefonszámát, illetve röviden az időpont kérés okát. Az első időpontfoglalás alkalmával a Szolgáltató tájékoztatást ad a Páciens részére az időpontfoglalás következményeiről (a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól). Ennek értelmében, ha a Páciens az előre foglalt időpontot a szolgáltatás tervezett időpontját legalább 24 órával megelőzően, nyitvatartási időben nem mondja le, és az előre foglalt időpontban sem jelenik meg, a Szolgáltató 10.000,- Ft, azaz tízezer forint rendelkezésre állási díjat jogosult igényelni és kiszámlázni Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő köteles megfizetni a levelezési címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül.


A Szolgáltató az első időpontfoglalást követően e-mailben, csatolt dokumentumként megküldi a Páciens részére a hatályos ÁSZF-et, továbbá írásban is tájékoztatást adhat a lefoglalt vizsgálati időpont lemondásának a szabályairól. A Páciens köteles a megküldött iratokat áttanulmányozni, és azok megismerését követően azokat magára nézve kötelezőnek elfogadni a Szolgáltatási szerződés aláírásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével.


A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése céljából rögzítheti.


3.3.


A Páciensnek a Dental Angels Budapest Fogászati Centrumba történő megérkezéskor a recepciós pultnál kell jelentkeznie. A Megrendelő akkor írja alá a Szolgáltatási szerződést, az ÁSZF elfogadását, amikor első alkalommal személyesen megjelenik a Szolgáltatónál. Ezen első alkalommal a Szolgáltató a Páciensről – hozzájárulása esetén – fényképfelvételt készíthet, amelyet a Páciens személyes adataival együtt azonosítás céljából kezel. Új páciensként a rendelési időpont előtt fél órával kell érkezni a szükséges adminisztráció lebonyolítása érdekében. A Páciensnek minden egyes megrendelés esetében, illetőleg minden egyes egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor magával kell hoznia személyi okmányait (személyazonosság igazolására alkalmas érvényes igazolvány, pl. személyi igazolvány, vagy vezetői engedély, útlevél, valamint lakcímkártya, és TAJ kártya) a személyazonosság ellenőrzése céljából, illetőleg a korábbi fogászati kezelésekről és beavatkozásokról rendelkezésére álló iratokat a kórelőzmény rögzítése céljából. A Páciensnek az egészségügyi szolgáltatás megrendelése során, illetőleg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az anamnézis lap kitöltésével és aláírásával teljes körűen nyilatkoznia kell személyi adatairól és az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás szempontjából lényeges orvosi adatairól, egészségi állapotáról (kórelőzményéről), illetőleg azok esetleges változásáról. Bármelyik nyilatkozattételi kötelezettség, illetőleg a személyazonosság igazolásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult – a sürgősségi ellátás kivételével - a szolgáltatás nyújtását visszautasítani és megtagadni, és a Szolgáltatási szerződéstől elállni. Amennyiben az Páciens a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ezekből eredő következményekért a Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi (kár) felelősség nem terheli.


A Szolgáltatási szerződést az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe kívánja venni, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselő, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.


Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a törvényes képviselőkön kívüli harmadik személy a szolgáltatási szerződést aláírni, és a képviselt személy részére egészségügyi szolgáltatást megrendelni csak abban az esetben jogosult, ha rendelkezik erre vonatkozóan a törvényes képviselők által részére adott írásbeli, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással, amelynek érvényességét és fennállását a törvényes képviselők valamelyike a szolgáltatás megrendelésének az időpontjában telefonon szóban is megerősíti, vagy rendelkezik a Szolgáltatónál leadott írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt állandó meghatalmazással.


3.4.


Az egészségügyi ellátás az erre kijelölt és felkészített kezelőben zajlik. A Páciens és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának rendjét betartani. Tilos az egészségügyi szolgáltatás rendjét és a Szolgáltató működését megzavarni, vagy akadályozni!


3.5.


A Szolgáltató az első személyes vizsgálatot követően – a sürgősségi esetek, valamint a külföldről érkező megkeresések kivételével – a Megrendelő igényei, illetőleg egészségi állapota alapján kezelési tervet készít, amely tartalmazza az elvégezni javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését és díját (árajánlat), a javasolt egészségügyi szolgáltatások menetét, lehetséges kockázatait és szövődményeit, a szolgáltatást követő rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókat (a továbbiakban: Kezelési terv). A Kezelési terv – bonyolultságától és terjedelmétől függően – elhangozhat szóbeli tájékoztatásként vagy írásban is közölhető. A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul. A Kezelési terv aláírásával a Megrendelő az abban foglalt árajánlatot kifejezetten elfogadja és vállalja az ott rögzített díj megfizetését. Amennyiben a kezelést a Szolgáltató megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy a Kezelési tervet a Megrendelő jóváhagyta és elfogadta. Amennyiben Kezelési terv nem készül vagy a Kezelési terv az egyedi árajánlatot nem tartalmazza, úgy a Szolgáltató a kezelés igénybevételekor hatályos és az adott páciensre irányadó árlistája alkalmazandó. Amennyiben a Megrendelő a vele ismertetett Kezelési tervet nem fogadja el és kezelés nem történik, abban az esetben is köteles az első vizsgálat és az orvosi konzultáció költségét a Szolgáltatónak megfizetni.


Külföldről érkező megkeresések esetén a Szolgáltató a Megrendelő elmondása, leírása és a megküldött fogászati iratok, fényképek, valamint panoráma röntgenfelvételek alapján készít árajánlatot is tartalmazó Kezelési tervet, amelyet az első személyes vizsgálatot követően módosíthat.


A Kezelési tervben meghatározott árajánlat, különösen a díj- és anyagköltségek a Megrendelővel történő közléstől számított 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség megváltoztatására. A Szolgáltatási szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatásokra a Szolgáltató jogosult az azok elvégzésének időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.


A Kezelési tervtől a Szolgáltató a Megrendelő egészségügyi állapota által, illetve fogorvosilag indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan – a Megrendelő előzetes beleegyezése nélkül is – eltérni, azonban ebben az esetben is köteles őt utólag az eltérés okáról és mértékéről tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt a Páciens egészségi állapota, illetőleg a kezelés időpontja lehetővé teszi –, a Szolgáltató köteles erről a Megrendelővel előzetesen egyeztetni. A Szolgáltató jogosult Kezelési tervben leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb a Megrendelő igényeinek teljesítéséből származó többletköltségeket érvényesíteni.


A Kezelési terv módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelenti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségeinek függvényében. A módosult Kezelési terv elfogadása ebben az esetben a módosult árajánlat elfogadását is jelenti. A Megrendelő köteles azon egészségügyi szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni a Szolgáltató részére, amelyeket a Szolgáltató a Megrendelő egészségi állapota által indokoltan és a Megrendelő érdekében végez el a részére, olyan időpontban, amikor a Megrendelő megrendelése, illetőleg hozzájárulásnak a beszerzése ehhez nem lehetséges (pl. életveszély elhárításához szükséges egészségügyi beavatkozások és szolgáltatások ellenértéke).


3.6.


A Szolgáltató a Páciens egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vehet fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról betegkartont (Páciens karton) vezet, amely dokumentumok a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint betegdokumentációként kezel.


IV. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek


1.


A Megrendelő a megrendelt, illetve az igénybevett szolgáltatásokért a Szolgáltató részére díjat köteles fizetni a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg. A Megrendelő az elvégzett kezelések konkrét díjtételeit az aznapi kezelések befejezésekor – külföldi illetőségű Megrendelő esetén az aznapi kezelések megkezdését megelőzően –, a közvetített szolgáltatások költségeit (pl. laboratóriumi, fogtechnikai munkák, fogpótlások, implantátumok) pedig azok megrendeléskor, előre köteles a Szolgáltatónak megfizetni, abban az esetben is, ha azok egy folyamatos Kezelési terv részét képezik.


2.


A szolgáltatási díjat Szolgáltató számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban (HUF), a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni a Szolgáltató recepcióján. Első sorban külföldi illetőségű Megrendelő esetén a pénznemek közötti átváltás költségének felszámítása mellett a Szolgáltató saját belátása szerint elfogadhat euróban (EUR) vagy angol fontban (GBP) történő díjkiegyenlítést is. A Szolgáltató saját belátása szerint, előzetes egyeztetés alapján elfogadhat egészségpénztári kártyával, illetve bankátutalással történő díjfizetést. A Szolgáltató a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki. Azokban a külön – jelen ÁSZF-ben rögzített – esetekben, amikor a Páciensnek valamely díjat a Szolgáltató által postán kiküldött számla ellenében kell megfizetnie, a Szolgáltató jogosult számla helyett a Páciens részére ún. díjbekérőt kiküldeni. Ebben az esetben a Páciens az általa megfizetett összegről a számlát utólag, a díjbekérőn szereplő összeg megfizetését követően kapja meg postai úton.


3.


A Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor a számla aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését, valamint a számla átvételét is igazolja. Szolgáltató jogosult a számlát és annak mellékleteit e-mailben vagy postai úton megküldeni a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadását megtagadja, illetve a díjat nem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás díját jogi (peres) úton követelni a Megrendelőtől. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díjfizetés elmulasztása büntető feljelentést is vonhat maga után.


4.


Amennyiben a Megrendelő a megrendelésétől az előleg megfizetését követően, de még az egészségügyi szolgáltatás tényleges nyújtása, illetőleg igénybe vétele előtt eláll, a már kifizetett előleg a Szolgáltatót bánatpénz címén megilleti, azaz a Szolgáltató a már kifizetett előleg összegének a visszafizetésére nem köteles.


5.


Amennyiben a Megrendelő magyarországi tartózkodási címmel rendelkezik, lehetősége van a szolgáltatási díj megfizetését biztosítón keresztül kérni. Ebben az esetben a biztosító által előírt dokumentumok megküldése után a biztosító fizeti meg a szolgáltatás díját a Szolgáltató részére. Amennyiben a biztosító a dokumentumok Szolgáltató általi hiánytalan megküldésétől számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére, akkor - függetlenül annak okától - a szolgáltatási díjat a Szolgáltató felhívására a Megrendelő haladéktalanul köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ebben az esetben a Szolgáltató a biztosító esetleges utólagos fizetése esetén a Megrendelői teljesítéssel már rendezett összeget annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül továbbutalja a Megrendelő részére. A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés aláírását megelőzően köteles megjelölni annak a biztosítónak a nevét és elérhetőségét, amellyel az ellátását finanszíroztatni kívánja, illetve köteles megadni a biztosítási kötvényszámát. A Megrendelő a biztosítási jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolni köteles. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad azon biztosítókról, amelyekkel szerződéses jogviszonyban áll, és amelyek utólagos teljesítését elfogadja az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás ellenértékének a megfizetésére. Amennyiben a Megrendelő olyan biztosítóval áll jogviszonyban, amely a Szolgáltató listáján nem szerepel, a Szolgáltató az igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás nyújtását annak teljes ellenértéke Megrendelő általi előzetes kiegyenlítésétől teheti függővé. Ebben az esetben is a Szolgáltató a biztosító esetleges utólagos fizetése esetén a Megrendelői teljesítéssel már rendezett összeget annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül továbbutalja a Megrendelő részére.


6.


Minden olyan esetben, amikor a számla kiegyenlítése nem történik meg a szolgáltatás időpontjában (átutalással történő fizetés, biztosító általi finanszírozás, stb.), a Megrendelő köteles a fizetési kötelezettségének a számla szerinti fizetési határidőig eleget tenni és a számlában megjelölt összeget maradéktalanul kiegyenlíteni. Az általa megjelölt biztosító fizetési kötelezettségért, a biztosító szerződésszerű teljesítéséért a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal. A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a konkrét számla összegéig megterhelje a Megrendelő bankkártyáját.


7.


A Megrendelő a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén 10 %-os mértékű éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét jogi (peres) úton érvényesíteni a Megrendelővel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek a Megrendelőt terhelik. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató – a sürgősségi ellátás kivételével – jogosult megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Megrendelő részére, függetlenül attól, hogy azok egy már megrendelt Kezelési terv részét képezik-e, vagy egymástól független szolgáltatások.


Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltatót a Szolgáltatási szerződés felmondása esetén a Megrendelő által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.


8.


A Szolgáltató a szolgáltatási díjait jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szolgáltatási szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve, ha a Szolgáltató díjainak a megváltoztatására a Szolgáltató által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató jogosult a díjváltozást a Megrendelővel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni.


9.


A Szolgáltató által a szolgáltatási díjakról a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kiállított számlák a számla keltének napján hatályos számviteli- és adójogszabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás kezdete, és a számlakiállítás napja közötti időszakban bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a számlának egyéb, a Szolgáltató által nem ismert adatot is tartalmaznia kell, a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a még hiányzó adatokat haladéktalanul megadni a számviteli szabályok betartása érdekében. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásokat – az esztétikai jellegű plasztikai sebészeti szolgáltatások kivételével – ÁFA-mentesen számlázza ki a Megrendelő részére, és ÁFA mentes díjakat is tűntet fel a mindenkori díjtáblázatában (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek ÁFA-kötelesek, és ahol maga a díjtáblázat is feltünteti az ÁFA összegét). Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett ÁFA-mentes szolgáltatások ÁFA-körbe kerülnének, a Szolgáltató jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített és ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatási Szerződésben feltüntetésre kerülő szolgáltatási díj összegét az ÁFA összegével megemelni, és a Megrendelő is ezen ÁFA-összeggel megemelt szolgáltatási díj fizetésére köteles.


V. A Páciensek jogai és kötelezettségei


1.


A Megrendelőnek joga van az ellátását végző fogorvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, vagy az ellátás sürgőssége nem zárja ki. Az orvosválasztás joga a Szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható. A Szolgáltató fogorvosainak a listája a Szolgáltató honlapján megtalálható, szakterületek szerinti bontásban. Amennyiben a Megrendelő az általa megrendelni kívánt egészségügyi szolgáltatás teljesítése során meghatározott fogorvos közreműködését kívánja, köteles ezt előre jelezni időpont-foglaláskor. Amennyiben a Megrendelő időpont-foglaláskor ilyen személyt nem jelöl meg, vagy a megjelölt fogorvos szakterülete a Páciens által megjelölt problémától eltér, illetve időbeosztása miatt indokolt, a Szolgáltató jelöli ki a közreműködő fogorvost.


2.


A Megrendelő bármely, a kezelőorvosa által megállapított diagnózissal, illetőleg javasolt terápiával kapcsolatosan kezdeményezheti a Szolgáltató más fogorvosa által történő vizsgálatát, ebben az esetben köteles azonban megtéríteni az igényelt újabb fogorvos által kifejtett egészségügyi szolgáltatás díját is.


3.


A Megrendelő az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát a Szolgáltatónál meglévő feltételektől függően, betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.


A kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselője köteles a Szolgáltató működési rendjét betartani.


4.


A Megrendelő jogosult a számára egyéniesített formában megadott tájékoztatásra az Eütv. rendelkezései szerint. A Szolgáltató a tájékoztatást a Megrendelő részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja.


A Szolgáltató a tájékoztatást magyar, vagy angol nyelven adja meg. Amennyiben a Megrendelő igénye alapján a tájékoztatáshoz tolmács, vagy jeltolmács igénybevétele válik szükségessé, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása a Megrendelő feladata, és díját és költségeit a Megrendelő köteles viselni. A Szolgáltató a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.


A Megrendelő a Kezelési terv, illetve a számla átvételének az aláírásával – invazív beavatkozásoknál a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával is – elismeri, hogy az általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetőleg az annak képviseletében eljáró személytől megkapta.


A cselekvőképes Megrendelő a tájékoztatásról lemondhat, kivéve, ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a Megrendelő kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes.


5.


A Megrendelőt megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Megrendelő szabadon döntheti el, hogy kívánja-e a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Megrendelő döntése nem érinti azonban a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg elvégezni megkezdett szolgáltatások vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.


A Megrendelőnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Szolgáltató részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Megrendelő beleegyezését adja. A Megrendelő ezen beleegyezését szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik. A felek megállapodnak abban, hogy a Kezelési terv, az egyes elvégzett vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával, illetőleg a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásának az előzetes orvosi vizsgálatot és tájékoztatást követő tényleges igénybevételével a Megrendelő jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak kell tekinteni.


Az invazív beavatkozásokhoz a Megrendelő köteles írásban, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozattal hozzájárulni. A beavatkozás elvégzéséhez szükséges Megrendelői beleegyezés hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Szolgáltató jogosult az egészségügyi beavatkozás elvégzését megtagadni és a megkötött szolgáltatási szerződéstől elállni, a jelen ÁSZF-ben szabályozott jogkövetkezmények (kötbér) alkalmazása mellett.


A Megrendelő a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonatja, azonban köteles a szolgáltatás megrendelésének, valamint a beleegyezés visszavonásának következtében felmerült Szolgáltatói költségek megtérítésére.


A Megrendelő beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes, és


a) az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személynek a beleegyezés jogának a gyakorlására a Megrendelő által megnevezett személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna;


b) invazív beavatkozások esetén akkor, ha az előbbi, vagy az Eütv. 16. § (2) bekezdése szerinti személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna és a beavatkozás késedelmes elvégzése a Megrendelő egészségi állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetne.


A Megrendelő beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá ha a beteg közvetlen életveszélyben van.


6.


A cselekvőképes Megrendelőt megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné. A Megrendelő minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. Az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására és annak részletszabályaira, illetőleg a cselekvőképes személy későbbi esetleges cselekvőképtelensége esetére tett nyilatkozataira és azok tartalmára az Eütv. rendelkezései az irányadóak.


7.


A Szolgáltató a Megrendelőről, személyi adatairól, az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, az elvégzett beavatkozásokról elektronikus és írásos egészségügyi dokumentációt vezet. A Megrendelő jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy azokról tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adatokkal a Megrendelő rendelkezik.


A Megrendelő jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni, illetve ezekre mást írásban meghatalmazni. A Megrendelő egészségügyi ellátásának befejezését követően csak az általa adott, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról másolat készítésére. A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.


A Megrendelőnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. A Megrendelő ezen nyilatkozatáról köteles a Szolgáltatót a szolgáltatási szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni, és azt részére írásban átadni. Az érintett személy egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell, amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy ezt mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi.


8.


A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Megrendelő köteles a Szolgáltatóval, és annak az ellátásában közreműködő dolgozóival együttműködni, így többek között:


a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,


b) tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről,


c) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,


d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,


e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,


f) a Szolgáltató működési rendjét betartani,


g) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját megfizetni,


h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.


A Megrendelő a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetőleg a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Szolgáltató valamennyi kárát, és a Szolgáltató igényérvényesítési költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Megrendelő és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, és jogaik gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak a törvényben foglalt jogait sem.


9.


A Megrendelő köteles a kezeléseken és vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni. A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.


A Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott és elvégzett szolgáltatást követően köteles a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani és az előírt kontrollvizsgálatokon megjelenni.


10.


A Megrendelő köteles a Szolgáltató által alkalmazott járványügyi óvintézkedéseket betartani, valamint a kezelések előtt és alatt az ezekhez szükséges, tudomására hozott tevékenységeket végrehajtani.


VI. Felelősség


A Szolgáltató az általa nyújtott és elvégzett szolgáltatásra kizárólag a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képző Garancia feltételek szerint vállal jótállást.


A Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége korlátozott: kizárólag a tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítás terhére és szerint, legfeljebb annak mértékéig, kizárólag a Szolgáltató, illetve személyzete által, a szolgáltatás igénybevételének helyén, a szakmai szabályok be nem tartásával, kifejezetten és közvetlenül az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggően, szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott és a Páciens életét, testi épségét vagy egészségét megkárosító kárért tartozik felelősséggel. A Szolgáltató a felelősségét kizárja, az nem terjed ki: a) más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére, b) bármilyen, a Szolgáltató által elvégzett kezeléssel összefüggő költség térítésére, ide értve az utazási, szállásköltséget, személyes kiadásokat, az egyéb módon felmerülő költségeket (pl. munkából való kiesés), c) a járulékos (munkaképességgel, életminőséggel stb. kapcsolatos) igények megtérítésére, d) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában a Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre. Ezeket az igényeket a Szolgáltató nem téríti meg.


A műtéti, illetve egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó szövődmények, elváltozások is keletkezhetnek a Páciens által kért beavatkozás következtében, amelyekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, azt kizárja.


A szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a kezelések várható eredménye és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, amely eltérés miatt semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel, ezt a felelősségét a Szolgáltató kizárja. A Szolgáltató esztétikai jellegű igény, reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget, ezeket szintén kizárja, amennyiben az érintett beavatkozások és tevékenységek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azokat a páciens esztétikai okból elfogadni nem tudja.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a költségekért és károkért, amelyek a Megrendelőt azért érik, mert a Szolgáltató a saját, illetve közreműködőjének, alkalmazottjának ellenőrzési és ráhatási körén kívüli körülmény esetén nem tudja az elvállalt szolgáltatását teljesíteni.


A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény, szövődmény vagy egyéb betegség miatt, amely abból ered, hogy a Megrendelő a jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban, megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, illetve a fogorvos, orvos vagy egyéb, a Szolgáltató nevében eljáró személy által adott utasításokat, javaslatokat, tanácsokat nem tartja be. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást a Megrendelő részére, és elálljon a vele megkötött szolgáltatási szerződéstől.


Bármilyen garanciális, illetve kártérítési igényt kizárólag a Szolgáltató székhelyén tett írásbeli nyilatkozattal, vagy a [email protected] email címen lehet hatályosan előterjeszteni.


VII. Adatvédelem, tájékoztatás, titoktartás


1.


A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés, illetve a jelen ÁSZF 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (a továbbiakban: adatkezelési nyilatkozat) aláírásával jóváhagyólag hozzájárul ahhoz, hogy


a) a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített személyes adatokat, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, határidő nélkül nyilvántartsa, megőrizze.


b) a Szolgáltató által kezelt személyes és egészségügyi adatait a Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozók és közreműködők, illetőleg a Szolgáltató által igénybe vett közvetített szolgáltatást nyújtók, illetve egyéb személyek (pl. könyvelési szolgáltató, páciensközvetítő) megismerjék, részükre a Szolgáltató azokat a megrendelt egészségügyi szolgáltatások nyújtása, illetve könyvelés, egymás közötti elszámolás céljából továbbítsa, továbbá jogszabályi kötelezettség alapján az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), illetve a Központi Implantátumregiszterbe feltöltse.


c) biztonsági okokból, valamint a Szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.


d) elérhetőségi adatait (lakcím, levelezési cím, telefon, e-mail cím) a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a kezeléssel összefüggő lényeges körülményekről őt tájékoztassa, újdonságairól, ajánlatairól, hírlevelekkel megkeresse.


2.


A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt anamnézis lapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk az orvosi ellátások, gyógykezelések megválasztásához, azok megfelelő és eredményes elvégzéséhez szükségesek, kijelenti, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek, teljes körűek, és tudomásul veszi, hogy a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Szolgáltatót a Megrendelőt ezen kötelezettség elmulasztása vagy megszegése miatt ért károkért semmilyen felelősség nem terheli.


3.


A Szolgáltató a betegváróban kifüggeszti a betegjogi képviselő elérhetőségét és a Panaszkezelési Szabályzatát. A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy áttanulmányozta, megismerte és megértette a Szolgáltató Panaszkezelési Szabályzatát.


4.


A Felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során egymás tudomására hozott személyes és egyéb adatokat, tényeket és körülményeket (a továbbiakban: információ) bizalmasan kötelesek kezelni, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az információk megőrzése érdekében, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag akkor adják ki harmadik személy részére, ha erre jogszabály kötelez. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség korlátlan ideig áll fenn.


5.


A Szolgáltató és a Megrendelő felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.


VIII. A szolgáltatási szerződés létrejötte, megszűnése


1.


Az egyedi Szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Páciens a Szolgáltató recepcióján első alkalommal megjelenik és a szerződést aláírja, illetve írásbeli Szolgáltatási szerződés hiányában a szolgáltatás igénybevételét megkezdi. A Szolgáltatót szerződéskötési vagy –fenntartási kötelezettség nem terheli.


Az időpont-foglalással a Szolgáltató csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a megjelölt időpontban egy általa kijelölt fogorvos a Megrendelő rendelkezésére fog állni és a Megrendelőt meg fogja vizsgálni abból a szempontból, hogy egészségi állapota alapján alkalmas-e az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez megrendelés, és a Szolgáltatási szerződés aláírása szükséges. A Páciens megrendelésére a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.


Ha a Szolgáltató által kijelölt fogorvos akadályoztatva van abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Megrendelő rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja, kezelje, az erről való tudomásszerzését követően a Megrendelővel felveszi a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyike útján és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen - a kijelölt fogorvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő fogorvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Megrendelő elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő fogorvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Megrendelő nem fogadja el, a felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Megrendelő a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt.


Mivel a betegvizsgálat és kezelés a Szolgáltató által üzemeltetett kezelőkben folyamatosan zajlik, az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat csúszás a betegvizsgálat, kezelés megkezdésében. A Megrendelő az ilyen időben később kezdődő vizsgálat, kezelés miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Megrendelő az vizsgálat, kezelés céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási idő miatt a tényleges vizsgálatot, kezelést megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen jelzi a Szolgáltató képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult vizsgálat, kezelés miatt a rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles.


Amennyiben a Megrendelő az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett vizsgálatot, kezelést feltéve, hogy annak várható időtartama nem haladja meg a Megrendelő késedelmével együtt a 30 percet. Amennyiben a Megrendelő késedelme meghaladja a 10 percet, vagy az egyeztetett vizsgálat, kezelés várható időtartama meghaladja a Megrendelő késedelmével együtt a 30 percet, a Szolgáltató az egyeztetett vizsgálat, kezelés elvégzésére nem köteles. Ebben az esetben a Megrendelő új időpontot köteles egyeztetni a Szolgáltatóval. A Megrendelő ebben az esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre.


2.


A Szolgáltatási szerződés megszűnik:


- a felek közös megegyezésével,


- a Megrendelő halálával,


- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,


- a Szolgáltató működési engedélyének a visszavonása esetén,


- rendes felmondással,


- azonnali hatályú felmondással,


- a szerződés teljesítésével.


A szerződés megszűnésekor a Megrendelő köteles a Szolgáltatót a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a Megrendelő vagy jogutódja köteles a Szolgáltató, vagy jogutódja részére megtéríteni a megrendelt, illetőleg a már teljesített szolgáltatások ellenértékét.


3.


A Megrendelő a Szolgáltatási szerződést bármikor, indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (pl. a már a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások ellenértékét köteles megtéríteni).


A Szolgáltatási szerződést a Szolgáltató is bármikor, indokolás nélkül, azonnali hatállyal jogosult felmondani. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését megszegi, és ezért a Szolgáltató a Szolgáltatási szerződést felmondja, a Szolgáltatót a Megrendelő által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti szolgáltatási díja 50%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A meghiúsulási kötbért a Megrendelő a Szolgáltató felmondásától számított 8 napon belül, egy összegben köteles megfizetni.


IX. Vegyes rendelkezések


1.


A Szolgáltató nevében a Szolgáltatási szerződés aláírására a Szolgáltató nevében cégjegyzési joggal felruházott személy, valamint az általa ebben a körben meghatalmazott alkalmazott jogosult.


2.


A Megrendelő a Szolgáltatási szerződés, a Kezelési terv, az anamnézis lap vagy a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatására vonatkozó megrendelés aláírásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte, áttanulmányozta, rendelkezéseit megértette, valamennyi, ezekkel kapcsolatos esetleges kérdésére kimerítő, érthető választ kapott, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.


3.


Felek a Szolgáltatási szerződést – amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik - kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.


4.


Az egyik Fél által a másik Félhez a Szolgáltatási szerződés, illetve a jelen ÁSZF alapján intézett valamennyi írásbeli küldeményt (a továbbiakban: Küldemény) akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha az személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá ha postai úton, illetve e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére igazolhatóan megküldésre került, és azt a címzett igazolhatóan megkapta.


A Szolgáltatónak címzett Küldeményt a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségekre kell megküldeni. A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:


a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor,


b) postai feladás esetén - amennyiben „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” értesítéssel a fél nem veszi át - a postai feladást követő 5. munkanapon, egyébként az átvétel tényleges napján tértivevénnyel igazoltan,


c) e-mail esetén azon a napon, melyen a Szolgáltató azt címzett Félnek megküldte.


A Szolgáltató a Páciensekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése céljából weboldalán, továbbá Facebook és Instagram oldalán chat panelt üzemeltet, amelynek keretében a Páciensek online felületen a Szolgáltatót megkereshetik kapcsolatfelvétel céljából. A Szolgáltató a hivatkozott online felületek non-stop üzemeltetésére nem vállal kötelezettséget, valamint rögzíti, hogy azok kizárólag a kommunikáció megkönnyítését szolgálják, így az azokon történő üzenetküldés joghatás kiváltására nem alkalmas, és nem tekinthető a jelen pontban megjelölt felek közötti kommunikáció egyik formájának.


6.


A Szerződő felek a közöttük felmerült jogvita peren kívüli megoldására együttesen kezdeményezhetik annak közvetítői eljárás keretében történő rendezését.


A Szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen felmerült jogvitát nem sikerül békés úton – peren kívül – megoldani, annak elbírálásra hatáskörtől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének azzal, hogy a bíróság kizárólag Magyarország jogát alkalmazza és a magyar jogszabályok szerint jár el, az eljárás nyelve pedig a magyar nyelv.


7.


A Szolgáltatási szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, továbbá ezek értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb fogászati és orvosszakmai előírások rendelkezései irányadók.


A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. október 1. napjától hatályos.


Dental Angels Kft.


ÁSZF 1. számú melléklete


Adatkezelési nyilatkozat


ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes és egészségügyi adatok kezeléséhez


NÉV

TAJ SZÁM

SZÜLETETT

LAKCÍM

TELEFON

E-MAIL


mint a Dental Angels Kft. (székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. 1. emelet 7., a továbbiakban: Adatkezelő) páciense önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában az alábbi adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot teszem:


A jelen nyilatkozatom alapján önként, minden befolyástól mentesen, visszavonásig hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint, valamint az abban foglalt Adatkezelők a megadott személyes adataimat (azonosító és kapcsolattartási adataim: Név, telefonszám, e-mail cím, egyéb azonosítók), valamint az ellátásomhoz közvetlenül szükséges egészségügyi adataimat az egészségügyi szolgáltatás nyújtása, az ehhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatói kötelezettségek teljesítése, a személyem azonosítása, illetve ellátásom magán betegbiztosító általi finanszírozása céljából az Adatkezelő révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges mértékben kezeljék.


Aláírásommal egyúttal visszavonásig hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy az Adatkezelő


- a fent említett adataimat az ellátásom finanszírozása céljából a betegbiztosítóm, illetve az érdekében eljáró szolgáltató részére továbbítsa, akár az EGT-n kívüli, harmadik országban lévő adatkezelőhöz is.


- részemre e-mail, sms, közvetlen levél útján a kezeléseimet érintő időpont emlékeztető értesítéseket küldjön. Ha nem járul hozzá, itt jelezze: □ nem járulok hozzá


- részemre e-mail, sms, közvetlen levél útján az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, személyemet is érintő hírleveleket, értesítéseket, reklámanyagokat küldjön. Ha nem járul hozzá, itt jelezze: □ nem járulok hozzá


- fényképeket készítsen rólam, amelyek kizárólag személyazonosításomra, állapotom dokumentálására, valamint „előtte-utána” jelleggel demonstrációs és egyéb marketing célra használhatók fel. Ha nem járul hozzá, itt jelezze: □ nem járulok hozzá


- minőségbiztosítási célból a velem folytatott telefonos beszélgetésekről felvételt készítsen, illetve engem a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban és azt követően telefonon megkeressen, a véleményemről, tapasztalataimról kérdezzen. Ha nem járul hozzá, itt jelezze: □ nem járulok hozzá


- a rendelő rendeltetésszerű használatát folyamatosan, a kezelőkben, a röntgen helyiségben, a váróban és a recepción felszerelt kamerarendszeren keresztül folyamatosan ellenőrizze, a kamerák felvételeit rögzítse és a jogszabályokban lehetővé tett időtartamig megőrizze. A kamerás megfigyelés és a felvételek rögzítésének célja a rendelő szabályszerű működésének, a szabályszerű munkavégzés és a vagyonbiztonság ellenőrzése, a felelősség bizonyíthatósága. Ha nem járul hozzá, itt jelezze: □ nem járulok hozzá


(Hozzájárulás hiányában a jelen szerződés nem jön létre és a Dental Angels kezelést nem végez!)


Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre az Adatkezelési Szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az EU 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései vonatkoznak.


A hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonhatom postai úton az Adatkezelő címére megküldött nyilatkozattal; vagy az [email protected] címre megküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségből fakadó adatmegőrzési kötelezettségét.


Kifogásom esetén jogom van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 1 391 1400, E-mail: [email protected], web: www.naih.hu), jogaim megsértése esetén az Infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulni. 


A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független. A hozzájárulás megadásának megtagadása, vagy a fentebb ismertetett jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.


Tudomásul veszem, hogy saját személyes adataim kezelésének korlátozása vagy megadásuk megtagadása akadályozhatják az egészségügyi feladatok elvégzését.


Budapest, 2020. ………. …


......................................................


Páciens aláírása


ÁSZF 2. számú melléklete


GARANCIA NYILATKOZAT


A Dental Angels Korlátolt Felelősségű Társaság a fogászati beavatkozásaira az alábbiak szerint vállal garanciát:


Fogtömések 1 év

Teljes kivehető fogsor 1 év

Inlay / Onlay 2 év

Fogkorona 3 év

Foghéj 3 év

Hidak 3 év

Fog implantátumra rögzített, részleges kivehető fogsor 3 év

Kivehető fogpótlás 10 év

Fog implantátum (csak a beültetésre kerülő csavar - Aplha Bio) 10 év

Fog implantátum (csak a beültetésre kerülő csavar - Nobel) Élethosszig

A szolgáltató kizárólag a Dental Angels fogászati klinikán, az ott dolgozó fogorvosai által elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre vállal garanciát, kizárólag a páciens felé az itt meghatározott feltételekkel.


A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére vonatkozik. A garancia nem vonatkozik semmilyen, a szolgáltató által elvégzett fogászati kezelésekkel összefüggő költségre, ide értve az utazási, szállásköltségeket, személyes kiadásokat, az egyéb módon felmerülő költségeket (pl. munkából való kiesés), ezeket a szolgáltató nem téríti meg. A szolgáltató kizárja továbbá a páciens minden járulékos (munkaképességgel, életminőséggel stb. kapcsolatos) igények megtérítését.


A szolgáltató nem téríti meg bármilyen más fogászati rendelőben elvégzett (garanciális) beavatkozás ellenértékét, valamint más szakorvosi ellátás költségeit sem.


A fogászati kezelések végeredményét a páciens általános egészségi állapota, valamint szájhigiéniás szokásai is befolyásolják, amelyekre és következményeire a garancia nem terjed ki.


A szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a páciens olyan egészségromlásáért, illetve a beépített anyag ebből eredő meghibásodásáért, amelyet a páciens életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.


A szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a gyökérkezelések sikerességéért, valamint a hidak és koronák előkészítése során, illetve a kezelések folyamán nem előrelátható okból szükségessé vált gyökérkezelések előfordulásáért.


Ideiglenes fogászati munkákra (pl. pótlásokra és tömésekre, koronákra, ragasztásokra) a szolgáltató nem vállal garanciát.


A garancia nem vonatkozik a fogpótlás elvesztésére.


A fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, ezért tömésekre és fogpótlásokra esztétikai (szín, forma) igény, reklamáció kizárólag az átadás előtt emelhető, garanciális és egyéb igény ezekre utólag nem érvényesíthető, az ilyen igényekért a szolgáltató nem vállal semmilyen anyagi vagy egyéb felelősséget.


A fix fogpótlás, tömés alatt lévő fogak hosszabb ideig érzékenyek lehetnek, illetve ezek állapotában bármikor változás állhat be (a fog elhal, begyullad, meglazul stb.), ez a kezelés kockázata, emiatt garanciális igény nem érvényesíthető.


A kezelő fogorvos által optimálisnak tartott javaslat ellenére vagy ahelyett, a páciens kifejezett kérésére történt kezelésekért a szolgáltató nem vállal garanciát.


Bármilyen garanciális, illetve kártérítési igényt kizárólag a Dental Angels fogászati klinikán tett írásbeli nyilatkozattal, vagy a [email protected] email címen lehet hatályosan előterjeszteni.


A garanciális beavatkozás kizárólag a Dental Angels fogászati klinikán, ott dolgozó fogorvos által történik.


A garancia kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan betartása esetén érvényes:


A páciensnek be kell tartania a kezelő fogorvos által meghatározott dentálhigiéniás előírásokat, fogait tisztán kell tartania.

A páciensnek kötelezően meg kell jelennie a Dental Angels fogászati klinikán a 3 havonta, félévente vagy évente esedékes, a kezelő fogorvosa által előírt kontroll vizsgálatokon.

A páciensnek legkésőbb 30 nappal a fogászati kezelését követően részt kell vennie a kezelő fogorvosa által meghatározott karbantartási kezelésen (pl. fogkő eltávolítás, fogsor-igazítás).

A páciensnek a fogpótlást rendeltetésszerűen kell használnia, kizárólag rágni lehet vele.

A páciensnek óvnia kell a fogpótlását bármilyen sérüléstől, fizikai behatástól, csont- vagy fogíny betegségtől.

A páciensnek be kell tartania a kezelési dokumentációban rögzített fogorvosi javaslatokat és utasításokat.

A garancia az összes számlázott tétel pénzügyi rendezésével lép érvénybe.

A garancia érvénytelen az alábbi esetekben:


Ha a páciens nem jelenik meg az előírt kontrollvizsgálatokon, illetve szájhigiéniás kezeléseken legalább évente egyszer a Dental Angels fogászati klinikán.

Ha a páciens nem követi a kezelések alatt és után kapott instrukciókat.

Ha a páciens a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát

Ha a páciens nem az előírásnak megfelelően gondozza, tisztítja, tartja karban a fogpótlását, fogművét, illetve nem tartja rendben a fogait, elhanyagolja a szájhigiéniát, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok.

Ha a páciens a fogpótlását nem rendeltetésszerűen használja, a rágás erejénél sokkal nagyobb behatásnak teszi ki azt.

Extrém erőhatás, igénybevétel (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) következtében kialakult károsodás esetén.

Balesetek (sportbalesetek is) vagy balesetek utáni sürgősségi ellátás következtében felmerülő károsodás esetén.

Ha a fogpótlást mechanikai (elesés, leejtés vagy sport miatt bekövetkező) vagy kémiai károsodás (nagy koncentrátumú alkohol, egyéb kemikáliák) éri.

A kivehető fogpótlás (részleges vagy teljes fogsor) helytelen tárolása, ápolása vagy nem megfelelő használata esetén.

Ha a páciens a fogorvos által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, vagy nem hordja.

Ha a páciens a fogorvos által javasolt kezeléseket nem, vagy csak részben vette igénybe, illetve panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.

Héj, korona körüli szuvasodás esetén.

Inyvisszahúzódás, vagy csontleépülés esetén, kivéve, ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt.

A helytelen táplálkozás és egyéb rossz szokások következményeként fellépő problémák, egészségromlás esetén.

Szisztémás, fertőző vagy daganatos rágószervi megbetegedések, illetve a rágószervre kedvezőtlenül kiható, általános megbetegedések (cukorbetegség, epilepszia, csontpusztulás, csontritkulás, sugár- vagy citosztatikus kezelés utáni állapot) és következményei, illetve azok kezelése során felmerült károsodások esetén. 

Pszichikai vagy mentális betegségek következtében felmerülő problémák esetén.

Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), vagy egyéb súlyos, általános betegség következtében felmerülő problémák esetén.

Amennyiben a páciens jelentős testsúlyt veszít, vagy súlygyarapodást ér el viszonylag rövid idő alatt.

Ha a páciens a kezelést követően a fogpótláson tapasztalt sérülést vagy elváltozást két munkanapon belül nem jelenti be, illetve nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére a meghibásodott fogsort/pótlást (fogművet).

Ha a páciens a határidőben bejelentett minőségi kifogás kivizsgálását, vagy orvoslását nem teszi lehetővé a szolgáltató számára.

Előre nem látható gyökérkezelés esetén, amely tömés, továbbá a fog(ak) koronához, hídhoz történő előkészítése során válhat szükségessé.

Parodontológiai kezelések esetén, ha a páciens nem jelenik meg a fogorvos által előírt időpontban a rendszeres parodontális fenntartó kezelés(ek)en.

Ha az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül a Dental Angels fogászati klinikán.

A kezelést követően kialakult, illetve a kezelést megelőzően nem ismert allergiákra, fogbetegségekre és azok következményeire.

Ha a Dental Angels fogászati klinikán készült fogművein a későbbi javítást, illetve az érintett kezelést követő, későbbi módosítás(oka)t, valamint a kezelt területeket érintő fogászati beavatkozás(oka)t más fogászaton végezték.

A garancia tartalma:


Amennyiben a hibát a technikai laboratórium mulasztása, anyaghiba, gyártási hiba vagy illeszkedési probléma (pl. pótlás vagy tömés eltörik, meglazul vagy kiesik) okozta, a garancia idején belül vállaljuk


amennyiben lehetséges, a fogpótlás, az inlay, onlay vagy overlay javítását.

amennyiben a fogpótlás, az inlay, onlay vagy overlay javítása nem lehetséges, az eredetivel megegyező típusú új korona/híd, inlay, onlay vagy overlay készítését.

amennyiben a porcelán héj eltörik, ugyanazon a típusú porcelán héj elkészítését vagy árának beszámítását egy korona készítésének árába a mindenkor aktuális árlistánk szerint.

ha a tömés kiesik, ingyenes pótlását.

amennyiben a Dental Angels fogászati klinikán a fogorvosaink által behelyezett fogászati implantátum gyártási hibás volt, annak kicserélését.